Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/408/2019

(FO) Bartošová Viera (23.06.1956)

MPČĽ 44 , 97703 Brezno

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
18.07.2019
Zverejnený v OV č.:
137/2019
Dlžník:
Bartošová Viera IČO 23.06.1956, , MPČĽ 44, 97703 Brezno,
Správca:
Mgr. Robert Antal , Ul. Kláry Jarunkovej 2, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2OdK/408/2019
Spisová značka správcu:
2OdK/408/2019 S527
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Správca zverejňuje ponukové konanie na speňaženie nehnuteľného majetku podľa § 167n ods. 1 druhá veta ZKR a 167p ods. 1 ZKR. Majetok, ktorý správca ponúka na predaj je:

 

1/

Typ súpisnej položky majetku: pozemok

Druh: zastavaná plocha a nádvorie

Výmera: 400 m2

Štát: Slovensko

Obec: Čierny Balog

Katastrálne územie: Čierny Balog

Číslo LV: 6628

Číslo parcely: 9749/2

Spoluvlastnícky podiel: 23/168

Súpisná hodnota majetku: 101,03 EUR 

 

2/

Typ súpisnej položky majetku: Stavby

Druh stavby: rodinný dom

Štát: Slovensko

Obec: Čierny Balog

Katastrálne územie: Čierny Balog

Číslo LV: 6628

Číslo parcely: 9749/2

Súpisné číslo: 135

Spoluvlastnícky podiel: 23/168

Súpisná hodnota majetku: 205,35 EUR

 

Podmienky ponukového konania:

  1. Lehota na predkladanie ponúk záujemcov je do 02.08.2019.

 

  1. Súčasťou záväznej ponuky musí byť presná identifikácia záujemcu a ponúknutá kúpna cena, vyjadrená jedným číslom vo vzťahu ku každej ponúkanej nehnuteľnosti osobitne.

 

  1. Záloha na celú ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu, č. v tvare IBAN: SK40 7500 0000 0040 2520 3670.

 

  1. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

 

  1. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená záloha na kúpnu cenu v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako neúspešná.

 

  1. Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy, ako aj náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva.

 

  1. Informácie o predmete speňažovania podáva výhradne správca, pričom je potrebné ho kontaktovať buď telefonicky na číslo + 421 905 626 616 alebo emailom na adresu: florekova@akantal.sk. Informácie sú verejne dostupné aj na www.akantal.sk

 

 

Mgr. Robert Antal

správca