Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/101/2019

(FO) Mészároš Ladislav (12.12.1961)

Komárno , 94501 Komárno

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
22.07.2019
Zverejnený v OV č.:
139/2019
Dlžník:
Mészároš Ladislav IČO 12.12.1961, , Vnútorná okružná 2897/54, 94501 Komárno,
Správca:
Ing. Radoslava Kovácsová , Podzámska 32, 94002 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
23OdK/101/2019
Spisová značka správcu:
23OdK/101/2019 S1860
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Ing. Radoslava Kovácsová, správca dlžníka Ladislav Mészároš, nar. 12.12.1961, bytom Vnútorná okružná 2897/54, 945 01 Komárno, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ustanovením § 32 ods. 19 Zák. č. 7/2005 Z. z. v platnom znení oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu vo výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur, možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávok na bankový účet vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., pod IBAN SK26 0900 0000 0051 4800 0122, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Povinnosť zložiť preddavok podľa § 32 odsek 7 písm. b) a odseku 11 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Ing. Radoslava Kovácsová, správca