Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/101/2019

(FO) Mészároš Ladislav (12.12.1961)

Komárno , 94501 Komárno

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
22.07.2019
Zverejnený v OV č.:
139/2019
Dlžník:
Mészároš Ladislav IČO 12.12.1961, , Vnútorná okružná 2897/54, 94501 Komárno,
Správca:
Ing. Radoslava Kovácsová , Podzámska 32, 94002 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
23OdK/101/2019
Spisová značka správcu:
23OdK/101/2019 S1860
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

V uvedenej konkurznej veci správca oznamuje, že do konkurzného spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Podzámska 32, Nové Zámky na 2. poschodí polyfunkčného domu, a to každý pracovný deň v pracovnom čase od 08,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 do 15,00 hod s tým, že termín nahliadnutia do spisu je vhodné si so správcom vopred dohodnúť na tel.č. 0907 224 552 alebo 035/6401813.

Ing. Radoslava Kovácsová, správca