Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/22/2019

(FO) Galandáková Lenka (01.12.1980)

Rudník 381 , 90623 Rudník

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
24.07.2019
Zverejnený v OV č.:
141/2019
Dlžník:
Lenka Galandákova IČO 01.12.1980, , Rudník 381, 906 23 Rudník,
Správca:
JUDr. Vladimír Fraňo , J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Spisová značka súdu:
38OdK/22/2019
Spisová značka správcu:
38OdK/22/2019 S445
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

 

JUDr. Vladimír Fraňo, správca konkurznej podstaty úpadcu   Lenka Galandáková, rod. Pražienková,  nar. 01.12.1980, trvale bytom 906 23 Rudník 381 oznamuje, že dňa 19.07.2019 bola, po základnej  lehote na prihlasovanie  pohľadávok, do kancelárie správcu doručená  prihláška  pohľadávky veriteľa KRUK Česká a Slovenská republika, s.r.o., Československé armády 954/7,  Hradec Králové, Česká republika, IČO: 24785199  v celkovej  výške 2.917,65 Eur. 

 

JUDr. Vladimír Fraňo, správca