Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/211/2019

(FO) Gomolová Katarína (06.03.1974)

Šelpice 301, 91909 Šelpice

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
25.07.2019
Zverejnený v OV č.:
142/2019
Dlžník:
Katarína Gomolová IČO 06.03.1974, , Šelpice 301, 91909 Šelpice,
Správca:
, Čsl. armády 1403/85, 90845 Gbely,
Spisová značka súdu:
36OdK/211/2019
Spisová značka správcu:
36OdK/211/2019 S1939
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

 

K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, značka správcu S1939, ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Katarína Gomolová, nar.: 06.03.1974, trvale bytom: 919 09 Šelpice 301, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 36OdK/211/2019, týmto v súlade s ustanovením § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu (preddavok na trovy konania) za účelom popretia pohľadávok.

Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.

Číslo účtu/ IBAN: SK03 8330 0000 0022 0159 1870, vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky

Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Výška kaucie: v zmysle ust. § 167l ods. 5 ZKR v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZKR, dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur

Doplňujúce údaje (poznámka): kaucia Gomolova

V Gbeloch, dňa  22.07.2019

K/V insolvency, k.s., správca