Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/211/2019

(FO) Gomolová Katarína (06.03.1974)

Šelpice 301, 91909 Šelpice

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
25.07.2019
Zverejnený v OV č.:
142/2019
Dlžník:
Katarína Gomolová IČO 06.03.1974, , Šelpice 301, 91909 Šelpice,
Správca:
, Čsl. armády 1403/85, 90845 Gbely,
Spisová značka súdu:
36OdK/211/2019
Spisová značka správcu:
36OdK/211/2019 S1939
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

 

K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, značka správcu S1939, ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Katarína Gomolová, nar.: 06.03.1974, trvale bytom: 919 09 Šelpice 301, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 36OdK/211/2019 týmto oznamuje, že do správcovského spisu 36OdK/211/2019 S1939, je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, a to v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné dohodnúť vopred písomne na uvedenej adrese alebo telefonicky na tel. čísle: 0904 961 235 alebo e-mailom na kvinsolvency@gmail.com.

V Gbeloch, dňa 22.07.2019

K/V insolvency, k.s., správca