(FO) Bašternák Ladislav (07.09.1972)

Námestie slobody 7440, Bratislava-Staré Mesto

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
25.07.2019
Zverejnený v OV č.:
142/2019
Dlžník/Úpadca:
Bašternák Ladislav IČO 07.09.1972, , Námestie slobody 7440 / 13, 81106 Bratislava-Staré Mesto,
Správca:
JUDr. Lenka Ivanová , Plynárenská 1, 82109 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/14/2019
Spisová značka správcu:
8K/14/2019 S1811
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

JUDr. Lenka Ivanová, správca úpadcu Ladislava Bašternáka, v konkurze sp. zn. 8K/14/2019 vyhotovila a zverejňuje v súlade s § 76 ods. 2 ZKR súpis všeobecnej podstaty. 

Nehnuteľnosti evidované na LV č. 5701, vedenom pre okres Bratislava I, obec Bratislava – m.č. Staré Mesto, k. ú. Staré Mesto, Slovenská republika

Byt, 4izbový byt- 3 izby + spoločenská miestnosť  a príslušenstvo

Por. č. súpisovej zložky:

1

Spoluvlastnícky podiel:

1/1

Byt sa nachádza v stavbe:

Polyfunkčný dom so súp. č. 7603, postavený na pozemku s parc.  č. 1744/5 o výmere 3492 m ², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra C evidovaná na katastrálnej mape

Číslo bytu:

4-C

Číslo poschodia:

4

Orientačné číslo vchodu:

1

Adresa (ulica, obec, štát)

Radvanská 1, Bratislava – m.č. Staré Mesto, Slovenská republika

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemkom, parcely registra C evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 1743/3 o výmere 27 m², druh pozemku: ostatná plocha,

parc. č. 1743/6 o výmere 24 m², druh  pozemku: ostatná plocha, parc. č. 1744/1 o výmere 91 m², druh pozemku: trvalý trávny porast,

parc. č. 1744/5 o výmere 3492 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

parc. č. 1744/6 o výmere 231 m², druh pozemku: trvalý trávny porast

37764/1040234

Deň zápisu: 19.07.2019

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Súpisová hodnota: 1.500 000,00 EUR

Nehnuteľnosti evidované na LV č. 5701, vedenom pre okres Bratislava I, obec Bratislava – m.č. Staré Mesto, k. ú. Staré Mesto, Slovenská republika

Nebytový priestor, Garáž

Por. č. súpisovej zložky:

2

Spoluvlastnícky podiel:

1/1

Nebytový priestor sa nachádza v stavbe:

Polyfunkčný dom so súp. č. 7603, postavený na pozemku s parc.  č. 1744/5 o výmere 3492 m ², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra C evidovaná na katastrálnej mape

Číslo nebytového priestoru:

PS1

Číslo poschodia:

Suterén

Orientačné číslo vchodu:

1

Adresa (ulica, obec, štát)

Radvanská 1, Bratislava – m.č. Staré Mesto, Slovenská republika

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemkom, parcely registra C evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 1743/3 o výmere 27 m², druh pozemku: ostatná plocha,

parc. č. 1743/6 o výmere 24 m², druh  pozemku: ostatná plocha, parc. č. 1744/1 o výmere 91 m², druh pozemku: trvalý trávny porast,

parc. č. 1744/5 o výmere 3492 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

parc. č. 1744/6 o výmere 231 m², druh pozemku: trvalý trávny porast

1716/1040234

Deň zápisu: 19.07.2019

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Súpisová hodnota: 25.000,00 EUR

Nehnuteľnosti evidované na LV č. 5701, vedenom pre okres Bratislava I, obec Bratislava – m.č. Staré Mesto, k. ú. Staré Mesto, Slovenská republika

Nebytový priestor, Garáž

Por. č. súpisovej zložky:

3

Spoluvlastnícky podiel:

1/1

Nebytový priestor sa nachádza v stavbe:

Polyfunkčný dom so súp. č. 7603, postavený na pozemku s parc.  č. 1744/5 o výmere 3492 m ², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra C evidovaná na katastrálnej mape

Číslo nebytového priestoru:

PS2

Číslo poschodia:

Suterén

Orientačné číslo vchodu:

1

Adresa (ulica, obec, štát)

Radvanská 1, Bratislava – m.č. Staré Mesto, Slovenská republika

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemkom, parcely registra C evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 1743/3 o výmere 27 m², druh pozemku: ostatná plocha,

parc. č. 1743/6 o výmere 24 m², druh  pozemku: ostatná plocha, parc. č. 1744/1 o výmere 91 m², druh pozemku: trvalý trávny porast,

parc. č. 1744/5 o výmere 3492 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

parc. č. 1744/6 o výmere 231 m², druh pozemku: trvalý trávny porast

1800/1040234

Deň zápisu: 19.07.2019

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Súpisová hodnota: 25.000,00 EUR

Nehnuteľnosti evidované na LV č. 5701, vedenom pre okres Bratislava I, obec Bratislava – m.č. Staré Mesto, k. ú. Staré Mesto, Slovenská republika

Nebytový priestor, Garáž

Por. č. súpisovej zložky:

4

Spoluvlastnícky podiel:

1/1

Nebytový priestor sa nachádza v stavbe:

Polyfunkčný dom so súp. č. 7603, postavený na pozemku s parc.  č. 1744/5 o výmere 3492 m ², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra C evidovaná na katastrálnej mape

Číslo nebytového priestoru:

PS3

Číslo poschodia:

Suterén

Orientačné číslo vchodu:

1

Adresa (ulica, obec, štát)

Radvanská 1, Bratislava – m.č. Staré Mesto, Slovenská republika

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemkom, parcely registra C evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 1743/3 o výmere 27 m², druh pozemku: ostatná plocha,

parc. č. 1743/6 o výmere 24 m², druh  pozemku: ostatná plocha, parc. č. 1744/1 o výmere 91 m², druh pozemku: trvalý trávny porast,

parc. č. 1744/5 o výmere 3492 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

parc. č. 1744/6 o výmere 231 m², druh pozemku: trvalý trávny porast

1800/1040234

Deň zápisu: 19.07.2019

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Súpisová hodnota: 25.000,00 EUR

Nehnuteľnosti evidované na LV č. 5701, vedenom pre okres Bratislava I, obec Bratislava – m.č. Staré Mesto, k. ú. Staré Mesto, Slovenská republika

Nebytový priestor, Garáž

Por. č. súpisovej zložky:

5

Spoluvlastnícky podiel:

1/1

Nebytový priestor sa nachádza v stavbe:

Polyfunkčný dom so súp. č. 7603, postavený na pozemku s parc.  č. 1744/5 o výmere 3492 m ², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra C evidovaná na katastrálnej mape

Číslo nebytového priestoru:

PS4

Číslo poschodia:

Suterén

Orientačné číslo vchodu:

1

Adresa (ulica, obec, štát)

Radvanská 1, Bratislava – m.č. Staré Mesto, Slovenská republika

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemkom, parcely registra C evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 1743/3 o výmere 27 m², druh pozemku: ostatná plocha,

parc. č. 1743/6 o výmere 24 m², druh  pozemku: ostatná plocha, parc. č. 1744/1 o výmere 91 m², druh pozemku: trvalý trávny porast,

parc. č. 1744/5 o výmere 3492 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

parc. č. 1744/6 o výmere 231 m², druh pozemku: trvalý trávny porast

1800/1040234

Deň zápisu: 19.07.2019

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Súpisová hodnota: 25.000,00 EUR

Nehnuteľnosti evidované na LV č. 5701, vedenom pre okres Bratislava I, obec Bratislava – m.č. Staré Mesto, k. ú. Staré Mesto, Slovenská republika

Nebytový priestor, Skladový priestor

Por. č. súpisovej zložky:

6

Spoluvlastnícky podiel:

1/1

Nebytový priestor sa nachádza v stavbe:

Polyfunkčný dom so súp. č. 7603, postavený na pozemku s parc.  č. 1744/5 o výmere 3492 m ², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra C evidovaná na katastrálnej mape

Číslo nebytového priestoru:

2D

Číslo poschodia:

-2

Orientačné číslo vchodu:

1

Adresa (ulica, obec, štát)

Radvanská 1, Bratislava – m.č. Staré Mesto, Slovenská republika

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemkom, parcely registra C evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 1743/3 o výmere 27 m², druh pozemku: ostatná plocha,

parc. č. 1743/6 o výmere 24 m², druh  pozemku: ostatná plocha, parc. č. 1744/1 o výmere 91 m², druh pozemku: trvalý trávny porast,

parc. č. 1744/5 o výmere 3492 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

parc. č. 1744/6 o výmere 231 m², druh pozemku: trvalý trávny porast

556/1040234

Deň zápisu: 19.07.2019

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Súpisová hodnota: 8.300,00 EUR

Iná majetková hodnota - Obchodný podiel o veľkosti 100% , ktorému zodpovedá splatený vklad vo výške 5.000,00 EUR v spoločnosti N-BONAPARTE s. r. o., IČO: 46 069 291, sídlo: Tupého 25/A, 831 01 Bratislava

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl. č. 71332/B

Por. č. súpisovej zložky:

7

Deň zápisu: 19.07.2019

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Súpisová hodnota: 5.000,00 EUR

Hnuteľná vec, strelná zbraň- Pištoľ samonabíjacia, zn. Glock 19, kal. 9x19

Stav opotrebovanosti:

Používaná

Por. č. súpisovej zložky:

8

Deň zápisu: 19.07.2019

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Súpisová hodnota: 600,00 EUR

Hnuteľná vec, strelná zbraň- Pištoľ samonabíjacia, zn. HK USP compact, kal. 9x19

Stav opotrebovanosti:

Používaná

Por. č. súpisovej zložky:

9

Deň zápisu: 19.07.2019

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Súpisová hodnota: 400,00 EUR

Hnuteľná vec, strelná zbraň- Revolver, zn. NorthAmericanArms, kal. 22. LR

Stav opotrebovanosti:

Používaná

Por. č. súpisovej zložky:

10

Deň zápisu: 19.07.2019

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Súpisová hodnota: 240,00 EUR

Hnuteľná vec, strelná zbraň- Broková Kozlica zn. Beretta S 687 Silver, kal. 12. 12-76/12-76

Stav opotrebovanosti:

Používaná

Por. č. súpisovej zložky:

11

Deň zápisu: 19.07.2019

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Súpisová hodnota: 1.600,00 EUR

Hnuteľná vec, strelná zbraň- Malokalibrovka samonabíjacia, zn. Marlin 795, kal. 22. LR

Stav opotrebovanosti:

Používaná

Por. č. súpisovej zložky:

12

Deň zápisu: 19.07.2019

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Súpisová hodnota: 130,00 EUR

Hnuteľná vec, strelná zbraň - Malokalibrovka samonabíjacia, zn. GSG-5, kal. 22. LR

Stav opotrebovanosti:

Používaná

Por. č. súpisovej zložky:

13

Deň zápisu: 19.07.2019

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Súpisová hodnota: 300,00 EUR

Hnuteľná vec , strelná zbraň- Guľovnica opakovacia, zn. Blaser R 93, kal. 308. WIN

Stav opotrebovanosti:

Používaná

Por. č. súpisovej zložky:

14

Deň zápisu: 19.07.2019

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Súpisová hodnota: 5.000,00 EUR

Hnuteľná vec, strelná zbraň - Pištoľ samonabíjacia, zn. SIG-SAUER P226, kal. 9 MM Para

Stav opotrebovanosti:

Používaná

Por. č. súpisovej zložky:

15

Deň zápisu: 19.07.2019

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Súpisová hodnota: 650,00 EUR

Hnuteľná vec, strelná zbraň - Guľovnica opakovacia, zn. ZSSR Tiger,  kal. 7,62x54

Stav opotrebovanosti:

Používaná

Por. č. súpisovej zložky:

16

Deň zápisu: 19.07.2019

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Súpisová hodnota: 5.000,00 EUR

Hnuteľná vec, strelná zbraň - Guľovnica opakovacia, zn. Blaser R 93, kal. 9,3x62

Stav opotrebovanosti:

Používaná

Por. č. súpisovej zložky:

17

Deň zápisu: 19.07.2019

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Súpisová hodnota: 3.500,00 EUR

Hnuteľná vec, strelná zbraň- Pištoľ samonabíjacia, zn. GRAND POWER K-100 x CALIBUR, kal9x19

Stav opotrebovanosti:

Používaná

Por. č. súpisovej zložky:

18

Deň zápisu: 19.07.2019

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Súpisová hodnota: 400,00 EUR

Hnuteľná vec, strelná zbraň- Guľovnica opakovacia, zn. Blaser R 93, kal. 375 H&H MAG.

Stav opotrebovanosti:

Používaná

Por. č. súpisovej zložky:

19

Deň zápisu: 19.07.2019

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Súpisová hodnota: 4.000,00 EUR

Hnuteľná vec, strelná zbraň - Guľovnica opakovacia, zn. Blaser R 8, kal. 9,3x62

Stav opotrebovanosti:

Používaná

Por. č. súpisovej zložky:

20

Deň zápisu: 19.07.2019

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Súpisová hodnota: 4.000,00 EUR

Hnuteľná vec, strelná zbraň- Guľovnica samonabíjacia, zn. ČZ 58, kal. 7,62x39

Stav opotrebovanosti:

Používaná

Por. č. súpisovej zložky:

21

Deň zápisu: 19.07.2019

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Súpisová hodnota: 800,00 EUR

Hnuteľná vec, strelná zbraň- Guľovnica opakovacia, zn. Blaser R 8, kal. 300 WIN. MAG

Stav opotrebovanosti:

Používaná

Por. č. súpisovej zložky:

22

Deň zápisu: 19.07.2019

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Súpisová hodnota: 4.000,00 EUR

Pohľadávka z účtu v banke

Zostatková suma:

12.201,08 EUR

Číslo účtu:

SK08 1100 0000 0029 4107 0333

Mena:

EURO

Banka:

Tatra banka, a.s.

Por. č. súpisovej zložky:

23

Deň zápisu: 19.07.2019

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Súpisová hodnota: 12.201,08 EUR

 

V Bratislave dňa 19.07.2019

JUDr. Lenka Ivanová, správca