Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/80/2019

(FO) Kotlárová Zuzana (10.06.1977)

Žatevná 1155/13 , 95135 Veľké Zálužie

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
30.07.2019
Zverejnený v OV č.:
145/2019
Dlžník:
Kotlárová Zuzana IČO 10.06.1977, , Žatevná 1155/13, 95135 Veľké Zálužie,
Správca:
Mgr. Tomáš Timoranský , Podzámska 32, 94002 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
29OdK/80/2019
Spisová značka správcu:
29OdK/80/2019 S1863
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Súpis majetku všeobecnej podstaty tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:

 

 

  1. mobilný telefón, značka: HUAWEI (2018), model: P SMART, výrobné číslo: FIG-LX1, miera opotrebovanosti: bežná, majetok zapísaný do súpisu dňa 25.7.2019 a to z dôvodu, že tento majetok podlieha konkurzu nakoľko patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu v zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, hodnota majetku bola správcom určená v zmysle ust. § 167j ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v spojitosti s ust. § 77 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii na sumu 120 €

 

  1. HUAWEI (2018), model: Y7, výrobné číslo: TRT-LX1, farba: biela, miera opotrebovanosti: bežná, majetok zapísaný do súpisu dňa 25.7.2019 a to z dôvodu, že tento majetok podlieha konkurzu nakoľko patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu v zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, hodnota majetku bola správcom určená v zmysle ust. § 167j ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v spojitosti s ust. § 77 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii na sumu 120 €

 

Tomáš Timoranský, správca