Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/80/2019

(FO) Kotlárová Zuzana (10.06.1977)

Žatevná 1155/13 , 95135 Veľké Zálužie

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
30.07.2019
Zverejnený v OV č.:
145/2019
Dlžník:
Kotlárová Zuzana IČO 10.06.1977, , Žatevná 1155/13, 95135 Veľké Zálužie,
Správca:
Mgr. Tomáš Timoranský , Podzámska 32, 94002 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
29OdK/80/2019
Spisová značka správcu:
29OdK/80/2019 S1863
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

V uvedenej konkurznej veci správca oznamuje, že do konkurzného spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Podzámska 32, Nové Zámky na 2. poschodí polyfunkčného domu, a to každý pracovný deň v pracovnom čase od 08,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 do 15,00 hod s tým, že termín nahliadnutia do spisu je vhodné si so správcom vopred dohodnúť na tel.č. 0911 133 046 alebo 035/6401813.

Mgr. Tomáš Timoranský, správca