Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/93/2019

(FO) Humajová Anna (04.06.1983)

Pod Kalváriou 4916/50B , 95501 Topoľčany

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
30.07.2019
Zverejnený v OV č.:
145/2019
Dlžník:
Humajová Anna IČO 04.06.1983, , Pod Kalváriou 4916/50B, 95501 Topoľčany,
Správca:
Mgr. Tomáš Timoranský , Podzámska 32, 94002 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
27OdK/93/2019
Spisová značka správcu:
27OdK/93/2019 S1863
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

V uvedenej konkurznej veci, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ustanovením § 32 ods. 19 Zák. č. 7/2005 Z. z. v platnom znení, oznamuje správca číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu vo výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur, možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávok na bankový účet vedený banke Slovenská sporiteľňa, a.s., pod IBAN: SK74 0900 0000 0051 6060 2177 pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Povinnosť zložiť preddavok podľa § 32 odsek 7 písm. b) a odseku 11 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Tomáš Timoranský, správca