Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/491/2019

(FO) Šimo Milan (22.01.1951)

Prievidza , 97101 Prievidza

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
31.07.2019
Zverejnený v OV č.:
146/2019
Dlžník:
Milan Šimo IČO 22.01.1951, , Francisciho 2/512, 97101 Prievidza,
Správca:
JUDr. Andrej Jaroš , Námestie sv. Anny 20/361, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
38OdK/491/2019
Spisová značka správcu:
S373
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenia majetku

 

JUDr. Andrej Jaroš, so sídlom kancelárie: Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, týmto ako správca úpadcu: Milan Šimo, nar.: 22.01.1951, trvale bytom Francisciho 512/2, 971 01 Prievidza, Slovenská republika (ďalej ako „Úpadca“) oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí nasledovné:

 

Iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.“

 

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na vykonanie šetrení majetku Úpadcu, predložili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.

 

V Trenčíne, dňa 26.07.2019

 

JUDr. Andrej Jaroš, správca