Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/491/2019

(FO) Šimo Milan (22.01.1951)

Prievidza , 97101 Prievidza

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
31.07.2019
Zverejnený v OV č.:
146/2019
Dlžník:
Milan Šimo IČO 22.01.1951, , Francisciho 2/512, 97101 Prievidza,
Správca:
JUDr. Andrej Jaroš , Námestie sv. Anny 20/361, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
38OdK/491/2019
Spisová značka správcu:
S373
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu: Milan Šimo, nar.: 22.01.1951, trvale bytom Francisciho 512/2, 971 01 Prievidza, Slovenská republika oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu 38OdK/491/2019 S373 v kancelárii správcu na adrese Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod., po telefonickom dohovore so správcom na tel. č. 032/640 17 60.

Veritelia sa pri nahliadaní do spisu musia preukázať dokladom totožnosti, právnické osoby výpisom z Obchodného registra. Zástupcovia veriteľov sa preukazujú dokladom totožnosti a plnou mocou (poverením na zastupovanie), resp. dokladom totožnosti a výpisom z Obchodného registra.

V Trenčíne, 26.07.2019

JUDr. Andrej Jaroš – správca