Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/491/2019

(FO) Šimo Milan (22.01.1951)

Prievidza , 97101 Prievidza

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
31.07.2019
Zverejnený v OV č.:
146/2019
Dlžník:
Milan Šimo IČO 22.01.1951, , Francisciho 2/512, 97101 Prievidza,
Správca:
JUDr. Andrej Jaroš , Námestie sv. Anny 20/361, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
38OdK/491/2019
Spisová značka správcu:
S373
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu: Milan Šimo, nar.: 22.01.1951, trvale bytom Francisciho 512/2, 971 01 Prievidza, Slovenská republika oznamuje v súlade s §167l v spoj. s  § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania o určenie popretej prihlásenej pohľadávky konkurzného veriteľa. Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok vo výške 2% zo sumy spornej pohľadávky, a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2% zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 € a najviac 1.000 € na účet správcu, č. ú., IBAN: SK17 7500 0000 003 1102 8203 vedený v Československej obchodnej banke, a.s.; VS: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu/a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

V Trenčíne, dňa 26.7.2019

 

JUDr. Andrej Jaroš, správca