Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/43/2019

(FO) Barčák Roman (12.09.1963)

Homolova 2908, 84102 Bratislava-Dúbravka

Súpis oddelenej podstaty
Dátum zverejnenia:
31.07.2019
Zverejnený v OV č.:
146/2019
Dlžník:
Roman Barčák IČO 12.09.1963, , Homolova 12, 84102 Bratislava,
Správca:
JUDr. Stanislav Demčák , Štefánikova 8, 81105 Bratislava,
Spisová značka súdu:
37OdK/43/2019
Spisová značka správcu:
37OdK/43/2019 S1581
Druh:
Súpis oddelenej podstaty
Text:

Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa SR - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, Bratislava:

1. pozemok s parc. reg. „C“ č. 729, výmera 16 m², druh: zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie: Tisovec, obec: Tisovec, okres: Rimavská Sobota, štát: SR, list vlastníctva č.: 1208, spoluvlastnícky podiel: 1/2, súpisová hodnota: 100,- €

2. pozemok s parc. reg. „C“ č. 744, výmera 72 m², druh: zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie: Tisovec, obec: Tisovec, okres: Rimavská Sobota, štát: SR, list vlastníctva č.: 1208, spoluvlastnícky podiel: 1/2, súpisová hodnota: 300,- € 

3. pozemok s parc. reg. „C“ č. 745, výmera 329 m², druh: záhrada, katastrálne územie: Tisovec, obec: Tisovec, okres: Rimavská Sobota, štát: SR, list vlastníctva č.: 1208, spoluvlastnícky podiel: 1/2, súpisová hodnota: 1.000,- € 

4. stavba, rodinný dom so súp.č. 192, postavený na parc. reg. „C“ č. 744, katastrálne územie: Tisovec, obec: Tisovec, okres: Rimavská Sobota, štát: SR, list vlastníctva č.: 1208, spoluvlastnícky podiel: 1/2, súpisová hodnota: 5.000,- €