Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/517/2019

(FO) Suja Jozef (23.11.1978)

Korytárky 339, 96204 Korytárky

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
07.08.2019
Zverejnený v OV č.:
151/2019
Dlžník:
Suja Jozef IČO 23.11.1978, , Zlatnô 339, 96204 Korytárky,
Správca:
JUDr. Marián Pataj , J. Chalupku 8, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2OdK/517/2019
Spisová značka správcu:
2OdK/517/2019 S1540
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Súpis MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY

v zmysle ustanovenia § 167j v spojení s ustanovením § 76 a 77 zákona č. 7/2005 Z.z. a v zmysle ustanovenia § 37 a nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z.z.

 

Dlžník:    Jozef Suja, nar. 23.11.1978, trvale bytom Zlatnô 339, 962 04 Korytárky, obchodné meno – Jozef    Suja, s miestom podnikania Zlatnô 339, 962 04 Korytárky, IČO: 31 881 408

 

Spisová značka:                   2OdK/517/2019

                                              

Súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:

Pozemky:

p.č.

Identifikácia súpisovej zložky majetku

Spoluvl.

podiel

Deň

zapísania

Dôvod

zapísania

Súpis.

hodnota

 

LV č. 988, okres: Detva, obec: Korytárky, katastrálne územie: Korytárky

 

 

 

 

 

 

 

parc. č.

 

druh pozemku

 

výmera m2

 

 

 

 

1.

KN-E 2669

ttp *

349

1/1

01.08.2019

§ 167h ods. 1 ZKR

14,93  €

2.

KN-E 2726

ttp

71

1/1

01.08.2019

§ 167h ods. 1 ZKR

3,04 €

* ttp – trvalé trávnaté porasty

Súpisová hodnota vyššie identifikovaných pozemkov kvalifikovaných ako trvalé trávnaté porasty bola určená podľa Prílohy č. 1 k zákonu č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

V Banskej Bystrici, dňa 01.08.2019
JUDr. Marián Pataj, správca