(FOP) Ing. Ján Kaiser - ASCONA, IČO 34297910

Nejedlého 51, 84102 Bratislava - mestská časť Dúbravka

Predaj majetku správca
Dátum zverejnenia:
07.08.2019
Zverejnený v OV č.:
151/2019
Správca:
SKP, k.s. IČO 44915691, , Námestie SNP 74/28, 96001 Zvolen, Slovenská republika
Dlžník/Úpadca:
Ing. Ján Kaiser - ASCONA IČO 34297910, , Gallayova 5, 84102 Bratislava- mestská časť Dúbravka,
Druh:
Predaj majetku správca
Text:

Oznámenie o ponukovom konaní

 

Správca v súlade so schváleným plánom speňažovania a opatrením súdu vyhlasuje ponukové konanie na predaj majetku podliehajúcemu konkurzu, a to:

 

- spoluvlastnícky podiel spoluvlastníka Iveta Kaiserová v rozsahu 1/2 k bytu č. 41, vchod: Gallayova 5, nachádzajúcom sa na 4. poschodí bytového domu so súpisným číslom 1955, postavenom na parcelách č. 1298, 1299, 1300, 1301 a 1302, evidovanom na LV č. 3064 pre k.ú. Dúbravka, obec BA-m.č. Dúbravka, okres Bratislava IV, spolu s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo výške 7814/577760. Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 1955 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 4324.

(ďalej len „Predmet ponukového konania“)

1. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponuku, s možnosťou správcu odmietnuť neprimerane nízke ponuky.

2. Lehota na predkladanie ponúk je 31 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.

3. Otvárania obálok s predloženými ponukami sa uskutoční do 14 dní od uplynutia lehoty podľa bodu 2, t.j. lehoty na predkladanie ponúk.

4. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 7 dní od termínu otvárania obálok s predloženými ponukami podľa bodu 3.

5. Podaním ponuky od záujemcu k Predmetu ponukového konania záujemca prejavuje súhlas s podmienkami ponukového konania a zároveň so zmluvnou pokutou vo výške 10% z kúpnej ceny v prípade porušenia podmienok ponukového konania podľa bodu "H.".

 

 

Podmienky ponukového konania

A. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie súkromnoprávnych (vrátane zmluvných) povinností a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.

B. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku SR do vyhodnotenia ponúk správcom v likvidácii ani nesmie byť v danom čase na jeho majetok vyhlásený konkurz a nesmie byť voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa zahraničného práva.

C. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí:

- byť vyhotovená v slovenskom alebo českom jazyku, v ostatných prípadoch sa vyžaduje úradný preklad do slovenského jazyka.

- obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu Predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra a výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 30 dní; pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa, výpis zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní.

- obsahovať adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území Slovenskej republiky ako aj e-mailovú adresu za účelom elektronickej komunikácie.

- obsahovať presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách jej číselným a slovným vyjadrením, tak aby o výške ponúkanej odplaty neboli akékoľvek pochybnosti.

- obsahovať nepochybný, určitý, zrozumiteľný prejav vôle záujemcu nadobudnúť Predmet ponukového konania.

- obsahovať presné označenie Predmetu ponukového konania, na ktorý sa ponuka vzťahuje.

- súčasťou ponuky musí byť doklad o poukázaní sumy 25% z ponúkanej ceny v prospech konkurzného účtu č. IBAN: SK6209000000005135279670, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. Uvedená suma bude v prípade úspešného záujemcu započítaná na kúpnu cenu, v prípade neúspechu v ponukovom konaní bude suma vrátená záujemcovi v súlade s bodom "H.".

- súčasťou ponuky musí byť doklad preukazujúci finančné krytie na úhradu zostatku kúpnej ceny / výpis z účtu, vinkulácia, zmluva o pôžičke a pod. - ponuka musí byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu sídla správcu: SKP, k.s., Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ sp. zn.: 1K/211/2004 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ v lehote podľa bodu 2. oznámenia o ponukovom konaní. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať, ani keď boli odoslané pred uplynutím tejto lehoty.

- ponuka musí obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov správcom podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

D. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, inak sa všetky jeho podané ponuky odmietnu.

E. Víťazom ponukového konania sa stane účastník spĺňajúci podmienky ponukového konania, ktorý súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Pri približnej zhode ponúk má prednosť záujemca, ktorý ponúkne odkúpenie Predmetu ponukového konania ako celku resp. v ucelených častiach. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.

F. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.

G. V prípade splnenia všetkých uvedených podmienok (vrátane skutočnosti, že správca ponuky neodmietol z dôvodu neprimeranosti), správca bezodkladne po vyhodnotení došlých ponúk oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie víťaznému záujemcovi je súčasne výzvou správcu adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie zmluvy o prevode vlastníctva bytu.

H. Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 15 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu, alebo kúpnu cenu nehradí riadne a včas podľa pokynu správcu, je takýto záujemca povinný v prospech konkurzu uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúknutej kúpnej ceny.

I. Správca pri speňažení Predmetu ponukového konania prevedie na nadobúdateľa Predmet ponukového konania zmluvou. Správca môže podmieniť uzavretie zmluvy s úspešným záujemcom zložením zábezpeky v plnej výške kúpnej ceny.

 

V prípade potreby ďalších informácií je možné kontaktovať správcu na e-mailovej adrese: office@skpks.sk

SKP, k.s., správca