(PO) VENAS, a.s., IČO 36206270

Sekčovská 54, 08001 Prešov

Prerušenie konkurzného konania
Dátum vydania:
31.7.2019
Dátum zverejnenia:
07.08.2019
Zverejnený v OV č.:
151/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Prešov
Spisová značka:
5K/6/2019
ICS:
8119208783
Vydal:
Mgr. Alena Paveleková
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Prešov
Dlžník/Úpadca:
VENAS, a.s. IČO 36206270, , Sekčovská 54, 08001 Prešov, Slovenská republika
Navrhovatelia:
VENAS, a.s. IČO 36206270, , Sekčovská 54, 08001 Prešov, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: VENAS, a.s., so sídlom Sekčovská 54, 080 01 Prešov, IČO: 36 206 270, takto
Rozhodnutie:
prerušuje konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 5K/6/2019 voči dlžníkovi VENAS, a.s., so sídlom Sekčovská 54, 080 01 Prešov, IČO: 36 206 270 podľa § 16 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. - o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Oznam: