Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/53/2019

(FO) Petríková Anna (24.11.1949)

(t.č. Kolož - Záhrada, 94501 Komárno) , 94501 Komárno

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
06.08.2019
Zverejnený v OV č.:
150/2019
Dlžník:
Petríková Anna IČO 24.11.1949, , (t.č. Kolož - Záhrada, 94501 Komárno) 0, 94501 Komárno,
Správca:
JUDr. Vlasta Suchanová , Podzámska 32, 94001 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
28OdK/53/2019
Spisová značka správcu:
28OdK/53/2019 S12
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

 JUDr. Vlasta Suchanová, správca so sídlom Podzámska 32, Nové Zámky správca úpadcu Anna PETRÍKOVÁ, nar. 24.11.1949, bytom 945 01 Komárno, t.č. Kolož – Záhrada – rozdelenie na súbory

SÚBOR NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU Č. 1 – súpisová hodnota 82,80 € /spolu za súbor/

Por č.

Druh

Výmera v m2

Štát

Obec

K.ú.

LV č.

Parc.č.

Register

Spoluvl. podiel

Súpisová hodnota

1.

Orná pôda

1342

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1477

567

„E“

1/40

16,78

2.

Orná pôda

704

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1477

586

„E“

1/40

8,80

   3.

Orná pôda

1238

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1477

641

„E“

1/40

15,48

4.

Orná pôda

998

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1477

694

„E“

1/40

12,48

5.

Orná pôda

465

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1477

1175

„E“

1/40

5,81

6.

Orná pôda

1788

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1477

1255

„E“

1/40

22,35

7.

Orná pôda

88

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1477

1314

„E“

1/40

1,10

 

SÚBOR NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU Č. 2 – súpisová hodnota 0,86 € /spolu za súbor/

Por č.

Druh

Výmera v m2

Štát

Obec

K.ú.

LV č.

Parc.č.

Register

Spoluvl. podiel

Súpisová hodnota

8.

Orná pôda

57

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1527

448/1

„E“

1/40

0,71

9.

Orná pôda

12

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1527

448/2

„E“

1/40

0,15

 

SÚBOR NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU Č. 3 – súpisová hodnota 0,21 € /spolu za súbor/

Por č.

Druh

Výmera v m2

Štát

Obec

K.ú.

LV č.

Parc.č.

Register

Spoluvl. podiel

Súpisová hodnota

10.

Orná pôda

753

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1650

808

„E“

7/12480

0,21

 

SÚBOR NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU Č. 4 – súpisová hodnota 20,97 € /spolu za súbor/

Por č.

Druh

Výmera v m2

Štát

Obec

K.ú.

LV č.

Parc.č.

Register

Spoluvl. podiel

Súpisová hodnota

11.

Orná pôda

10066

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1662

826

„E“

1/240

20,97

 

SÚBOR NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU Č. 5 – súpisová hodnota 10,86 € /spolu za súbor/

Por č.

Druh

Výmera v m2

Štát

Obec

K.ú.

LV č.

Parc.č.

Register

Spoluvl. podiel

Súpisová hodnota

12.

Orná pôda

4971

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1901

823/1

„E“

1/240

10,36

13.

Tr. tráv. porasty

237

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1901

823/2

„E“

1/240

0,50

 

SÚBOR NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU Č. 6 – súpisová hodnota 0,70 € /spolu za súbor/

Por č.

Druh

Výmera v m2

Štát

Obec

K.ú.

LV č.

Parc.č.

Register

Spoluvl. podiel

Súpisová hodnota

14.

Zast.pl. a nádvoria

12

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1916

135/1

„E“

1/40

0,30

15.

Zast.pl. a nádvoria

16

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1916

135/2

„E“

1/40

0,40

 

SÚBOR NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU Č. 7 – súpisová hodnota 0,04 € /spolu za súbor/

Por č.

Druh

Výmera v m2

Štát

Obec

K.ú.

LV č.

Parc.č.

Register

Spoluvl. podiel

Súpisová hodnota

16.

Zast.pl. a nádvoria

63

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2124

808

„C“

7/12480

0,04

 

SÚBOR NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU Č. 8 – súpisová hodnota 0,49 € /spolu za súbor/

Por č.

Druh

Výmera v m2

Štát

Obec

K.ú.

LV č.

Parc.č.

Register

Spoluvl. podiel

Súpisová hodnota

17.

Tr. tráv. porasty

761

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2126

809/5

„C“

7/12480

0,21

18.

Tr. tráv. porasty

174

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2126

809/7

„C“

7/12480

0,05

19.

Tr. tráv. porasty

153

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2126

809/8

„C“

7/12480

0,05

20.

Tr. tráv. porasty

640

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2126

809/9

„C“

7/12480

0,18

 

SÚBOR NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU Č. 9 – súpisová hodnota 13,43 € /spolu za súbor/

Por č.

Druh

Výmera v m2

Štát

Obec

K.ú.

LV č.

Parc.č.

Register

Spoluvl. podiel

Súpisová hodnota

21.

Orná pôda

1074

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2721

1078

„E“

1/40

13,43

 

SÚBOR NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU Č. 10 – súpisová hodnota 179,66 € /spolu za súbor/

Por č.

Druh

Výmera v m2

Štát

Obec

K.ú.

LV č.

Parc.č.

Register

Spoluvl. podiel

Súpisová hodnota

22.

Záhrada

82

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1468

112/3

„E“

7/12480

0,05

23.

Záhrada

31

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1468

112/5

„E“

7/12480

0,02

24.

Záhrada

66

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1468

112/6

„E“

7/12480

0,04

25.

Tr. tráv. porasty

71

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1600

798/1

„E“

7/12480

0,02

26.

Tr. tráv. porasty

1126

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1600

798/2

„E“

7/12480

0,32

27.

Tr. tráv. porasty

25

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1600

798/4

„E“

7/12480

0,01

28.

Lesné pozemky

35469

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

1646

797/2

„E“

7/12480

9,95

29.

Tr. tráv. porasty

13226

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2117

576

„E“

7/12480

3,71

30.

Ostatné plochy

2872

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2118

658

„E“

7/12480

0,81

31.

Orná pôda

2853

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2119

773

„E“

7/12480

0,80

32.

Lesné pozemky

34492

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2123

797/1

„E“

7/12480

9,67

33.

Tr. tráv. porasty

2553

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2125

809/1

„C“

7/12480

0,72

34.

Tr. tráv. Porasty

125

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2194

799/23

„C“

7/12480

0,04

35.

Záhrada

2440

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2194

112/2

„E“

7/12480

1,37

36.

Záhrada

94

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2194

112/4

„E“

7/12480

0,05

37.

Tr. tráv. Porasty

70

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2195

799/21

„E“

7/12480

0,02

38.

Tr. tráv. Porasty

280

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2195

799/22

„E“

7/12480

0,08

39.

Lesné pozemky

2842

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2195

1224/10

„E“

7/12480

0,80

40.

Lesné pozemky

339

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2195

1224/11

„E“

7/12480

0,10

41.

Lesné pozemky

546

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2195

1224/12

„E“

7/12480

0,15

42.

Zast.pl. a nádvoria

189

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2195

1254/8

„E“

7/12480

0,11

43.

Tr. tráv. Porasty

31451

SR

Lietavská Lúčka

Lietavská Lúčka

2195

798/3

„C“

7/12480

8,82

44.

Lesné pozemky

178789

SR

Lietavská Lúčka-Svinná

Babkov

456

744

„E“

1/630

142,00

 

 

JUDr. Vlasta Suchanová, správca