(FOP) Peter Liptaj - L.P.L. INVEST, IČO 32877668

Sv.Egídia 95, 05801 Poprad

KRAJSKÝ SÚD V KOŠICIACH Št&ua...
Dátum zverejnenia:
06.08.2019
Zverejnený v OV č.:
150/2019
Krajský súd v Košiciach
6K/119/2005, Peter Liptaj, IČO: 32877668, Osloboditeľov 36, 05934 Spišská Teplica, Slovenská republika
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

                                                             KRAJSKÝ SÚD V KOŠICIACH

                                  Štúrova č. 29, 041 51  Košice,  055/8870 111, 055/8870 221

                                                          e-mail:podatelnaKSKE@justice.sk

 

                                                                                                                          č.k.: 6K 119/2005 - 276

                                                                                                                                                                                             

                                                Upovedomenie úpadcu  a konkurzných veriteľov

                                                               o konečnej správe a vyúčtovaní

 

             V konkurznej veci úpadcu: Peter Liptaj, Osloboditeľov 36, Spišská Teplica, IČO: 32 877 668, predložil správca konkurznej podstaty súdu správu o speňažovaní majetku z podstaty a vyúčtovanie svojej odmeny a výdavkov.

 

                   Konečná správa a vyúčtovanie budú vyvesené na úradnej tabuli a WEB úradnej tabuli

                                                                     súdu dňa  15. augusta 2019

  

            P o u č e n i e : Konkurzní veritelia a úpadca, môžu, do 15 dní  odo dňa, kedy bola konečná správa a vyúčtovanie vyvesené na úradnej tabuli súdu, podať proti nim námietky     (§ 29 ods. 3 ZKV, v znení zmien a doplnkov). Strany a ich zástupcovia majú právo nahliadať do súdneho spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a kópie alebo požiadať súd o vyhotovenie kópií za úhradu vecných nákladov (§ 97 ods. 1 CSP).

 

V Košiciach dňa  1.8.2019

 

                                                                                                  JUDr. Drahomíra Brixiová

                                                                                                               samosudkyňa