Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/141/2018

(FO) Kleman Juraj (29.04.1963)

Krížna 179, 94111 Palárikovo

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
06.08.2019
Zverejnený v OV č.:
150/2019
Dlžník:
Juraj Kleman IČO 29.04.1963, , Krížna 179/20, 941 11 Palárikovo,
Správca:
, 1. Mája 6, 943 60 Nána,
Spisová značka súdu:
27OdK/141/2018
Spisová značka správcu:
27OdK/141/2018 S1645
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

OZNAM O NEÚSPEŠNOM 2. KOLE VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

V konkurznom konaní dlžníka: Ing. Juraj Kleman, nar.: 29.04.1963, bytom Krížna 179/20 vedenom na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn. 27OdK/141/2018 bolo správcom v Obchodnom vestníku SR č. OV 72/2019 zo dňa 11.04.2019 zverejnené 2. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu.

V lehote na doručovanie ponúk boli predložené ponuky, ktoré boli odmietnuté z dôvodu neprimeranosti ponúkanej ceny. Na základe uvedeného preto správca vyhodnotil 2. kolo VPK za neúspešné.

Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár