Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/731/2019

(FO) Mester Peter (20.02.1985)

Por. Ušiaka 1734, 97901 Rimavská Sobota

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
05.08.2019
Zverejnený v OV č.:
149/2019
Dlžník:
Mester Peter IČO 20.02.1985, , Ludvíka Svobodu 15, 97901 Rimavská Sobota,
Správca:
Ing. Jozef Žitník , PhD. , Ul. Prof. Sáru 44, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
4OdK/731/2019
Spisová značka správcu:
4OdK/731/2019 S1196
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Ing. Jozef Žitník, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter Mester, nar. 20. 02. 1985, trvale bytom Ludvíka Svobodu 15, 979 01 Rimavská Sobota, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch pondelok-piatok v čase od 9.00 hod. do 15.30 hod. Žiadosti do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo na čísle telefónu:048/4126010.

Ing. Jozef Žitník, PhD., správca