Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/731/2019

(FO) Mester Peter (20.02.1985)

Por. Ušiaka 1734, 97901 Rimavská Sobota

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
05.08.2019
Zverejnený v OV č.:
149/2019
Dlžník:
Mester Peter IČO 20.02.1985, , Ludvíka Svobodu 15, 97901 Rimavská Sobota,
Správca:
Ing. Jozef Žitník , PhD. , Ul. Prof. Sáru 44, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
4OdK/731/2019
Spisová značka správcu:
4OdK/731/2019 S1196
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Jozef Žitník, PhD., so sídlom kancelárie na adrese ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter Mester, nar. 20. 02. 1985, trvale bytom Ludvíka Svobodu 15, 979 01 Rimavská Sobota,  v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn.: 4OdK/731/2019, týmto podľa § 32 ods. 7 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v banke: Československá obchodná banka, a.s., číslo účtu: SK90 7500 0000 0040 2670 3845

V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a § 32 ods. 3, 5 a 7 ZKR:

(5) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18 sa použijú primerane.

 (3) Pohľadávku možno poprieť

a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,

b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky.

(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom, zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.

(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak

a) bolo podané na predpísanom tlačive a

b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

 

Ing. Jozef Žitník, PhD.

Správca