Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/432/2019

(FO) Krajčík Miloš (31.08.1973)

Železničná 295, 91401 Trenčianska Teplá

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
02.08.2019
Zverejnený v OV č.:
148/2019
Dlžník:
Krajčík Miloš IČO 31.08.1973, , Železničná 295 / 8, 91401 Trenčianska Teplá,
Správca:
JUDr. Vladimír Žitník , Moyzesova 816/100, 01701 Považská Bystrica,
Spisová značka súdu:
38OdK/432/2019
Spisová značka správcu:
38OdK/432/2019 S1393
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Súpis všeobecnej podstaty majetku Dlžníka Miloš Krajčík – 38OdK/432/2019

HNUTEĽNÁ VEC: 1.

popis: osobný automobil ŠKODA FELICIA

rok výroby: 2000

stav opotrebovanosti:

nepojazdné, nutná oprava

evidenčné číslo: TN 900 FJ

VIN číslo: TMBEFF61

31X332296

súpisová hodnota: 210,00,-EUR

v Považskej Bystrici, 29.07.2019

JUDr. Vladimír Žitník, správca