Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/432/2019

(FO) Krajčík Miloš (31.08.1973)

Železničná 295, 91401 Trenčianska Teplá

Súpis oddelenej podstaty
Dátum zverejnenia:
02.08.2019
Zverejnený v OV č.:
148/2019
Dlžník:
Krajčík Miloš IČO 31.08.1973, , Železničná 295 / 8, 91401 Trenčianska Teplá,
Správca:
JUDr. Vladimír Žitník , Moyzesova 816/100, 01701 Považská Bystrica,
Spisová značka súdu:
38OdK/432/2019
Spisová značka správcu:
38OdK/432/2019 S1393
Druh:
Súpis oddelenej podstaty
Text:

Súpis oddelenej podstaty majetku Dlžníka Miloš Krajčík – 38OdK/432/2019

V konkurze Dlžníka Miloš Krajčík nar. 31.08.1973, trvale bytom Železničná 295/8, 914 01 Trenčianska Teplá, občan SR na základe vykonaného preskúmania pomerov Dlžníka v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku,  informácií poskytnutých Dlžníkom a doteraz získaných informácií od tretích osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve Dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu oddelenej podstaty.

v Považskej Bystrici, 29.07.2019

JUDr. Vladimír Žitník, správca