Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/432/2019

(FO) Krajčík Miloš (31.08.1973)

Železničná 295, 91401 Trenčianska Teplá

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
08.08.2019
Zverejnený v OV č.:
152/2019
Dlžník:
Krajčík Miloš IČO 31.08.1973, , Železničná 295 / 8, 91401 Trenčianska Teplá,
Správca:
JUDr. Vladimír Žitník , Moyzesova 816/100, 01701 Považská Bystrica,
Spisová značka súdu:
38OdK/432/2019
Spisová značka správcu:
38OdK/432/2019 S1393
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Správca dlžníka Miloš Krajčík, nar. 31.08.1973, trvale bytom Železničná 295/8,  914 01 Trenčianska Teplá, týmto vyhlasuje  podľa ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z. z. ZKR prvé kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaný v súpise všeobecnej podstaty za najvyššiu ponúknutú cenu, a to:

HNUTEĽNÁ VEC:  1.

popis: osobný automobil ŠKODA FELICIA

rok výroby:  2000

stav opotrebovanosti:

nepojazdné, nutná oprava

evidenčné číslo:TN-900-FJ

VIN číslo: TMBEFF6131X332296

súpisová hodnota: 210,00,-EUR

Ohliadka motorového vozidla je možná v Trenčianska Teplá po prechádzajúcom telefonickom objednaní - JUDr. Žitník – 042/4261744,45.

Záujemcovia o  účasť  v  ponukovom  konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 30.08.2019 do 14,00 hod. na adresu správcu (JUDr. Vladimír Žitník, správca,  Moyzesova 816/100, 017 01 , na obálku uviesť „PONUKA- 38OdK/432/2019- NEOTVÁRAŤ“).

Ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny,  označenie záujemcu o kúpu (obchodné meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dát. nar., č. OP, príp. telefónne číslo a mailová adresa).

Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú́ kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená́ záujemcom na účet správcu vedený v OTP Banka Slovensko, a. s., číslo účtu (IBAN): IBAN: SK45 5200 0000 0000 1189 0088, pozn. Krajčík Miloš– ponukové konanie. Záloha na celú ponúknutú́ kúpnu cenu musí́ byť zložená́ resp. pripísaná́ na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk, t. j. do 30.08.2019 do 14,00 hod..

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 30.08.2019 o 15,00 hod., o čom sa vyhotoví úradný záznam. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá́ kúpna cena. Ak viacerí́ záujemcovia ponúknu rovnaké́ plnenie, rozhodne žreb správcu. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní poskytnúť správcovi údaje potrebné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy a podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a na výzvu správcu  bezodkladne uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.

Neprimerane nízky návrh kúpnej ceny je správca oprávnený odmietnuť.

Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.

Náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša nadobúdateľ.

Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená́ záloha bankovým prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 10. pracovných dní od otvorenia obálok.

V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka ponukového konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej podstaty a stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.

JUDr. Vladimír Žitník, správca