Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/717/2019

(FO) Berky Vladimír (07.04.1953)

Čeláre 116, 99122 Čeláre

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
12.08.2019
Zverejnený v OV č.:
154/2019
Dlžník:
Berky Vladimír IČO 07.04.1953, , Čeláre 116, 99122 Čeláre,
Správca:
, Stráž 223, 96001 Zvolen,
Spisová značka súdu:
2OdK/717/2019
Spisová značka správcu:
2OdK/717/2019 S1856
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:

Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’) správca dlžníka Berky Vladimír, nar. 07.04.1953, trvale bytom Čeláre 116, 991 22 Čeláre (ďalej len „Dlžník“), v zmysle §167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK66 0900 0000 0051 3311 3685, GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

Insolvency services, k.s., správca