Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/717/2019

(FO) Berky Vladimír (07.04.1953)

Čeláre 116, 99122 Čeláre

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
12.08.2019
Zverejnený v OV č.:
154/2019
Dlžník:
Berky Vladimír IČO 07.04.1953, , Čeláre 116, 99122 Čeláre,
Správca:
, Stráž 223, 96001 Zvolen,
Spisová značka súdu:
2OdK/717/2019
Spisová značka správcu:
2OdK/717/2019 S1856
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Berky Vladimír, nar. 07.04.1953, trvale bytom Čeláre 116, 991 22 Čeláre (ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Stráž 223, 960 01 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín 08:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00

Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: 0903761292 alebo na e-mail: office@insolvencyservices.sk

Insolvency services, k.s., správca