Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/22/2019

(FO) Galandáková Lenka (01.12.1980)

Rudník 381 , 90623 Rudník

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Dátum zverejnenia:
13.08.2019
Zverejnený v OV č.:
155/2019
Dlžník:
Lenka Galandákova IČO 01.12.1980, , Rudník 381, 906 23 Rudník,
Správca:
JUDr. Vladimír Fraňo , J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Spisová značka súdu:
38OdK/22/2019
Spisová značka správcu:
38OdK/22/2019 S445
Druh:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Text:

Konkurz vedený na Okresnom súde Trenčín pod sp. Zn.: 38OdK/22/2019 na úpadcu Lenka Galandáková, rod. Pražienková, nar. 01.12.l1980,  trvale bytom 906 23 Rudník 381.

Deň zápisu do súpisu majetku: 08.08.2019

Dôvod zápisu do súpisu majetku: §167j ods. 1  ZKR

 

 

Číslo položky

Hodnota EUR

Katastrálne územie

Číslo LV

Číslo parcely

Druh pozemku

Výmera m2

Podiel

40..

42,87

Stará Turá

10066

13833

Orná pôda

1809

1/10

41.

1,55

Stará Turá

10066

14712/3

Trvalé trávne porasty

381

1/10

 

JUDr. Vladimír Fraňo, správca