Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/94/2019

(FO) Baková Adela (21.01.1975)

Ľanová 6 , 93405 Levice

Vyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu
Dátum vydania:
7.8.2019
Dátum zverejnenia:
13.08.2019
Zverejnený v OV č.:
155/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Nitra
Spisová značka:
32OdK/94/2019
ICS:
4119206784
Vydal:
JUDr. Adriana Kunkelová
Vydal FN:
vyšší súdny úradník
Odoslal:
Okresný súd Nitra
Dlžník:
Adela Baková IČO 50916483, , Ľanová 6, 93405 Levice, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Adela Baková IČO 50916483, , Ľanová 6, 93405 Levice, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu: Adela Baková, nar. 21.01.1975, bytom Ľanová 6, 934 05 Levice, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Adela Baková, s miestom podnikania Ľanová 3066/6, 934 05 Levice, IČO: 50 916 483, ktorého správcom je Ing. Jozef Kulich, so sídlom kancelárie L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, o vydaní opravného uznesenia, takto
Rozhodnutie:
O p r a v u je uznesenie Okresného súdu Nitra zo dňa 03.07.2019 č. k. 32OdK/94/2019 - 21 III. výrok, ktorý má správne znieť: III/ U s t a n o v u j e správcu: Ing. Jozef Kulich, so sídlom kancelárie L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť ( § 239 Civilného sporového poriadku). Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Oznam: