Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/287/2019

(FO) Mindar František (07.05.1966)

Hornov 249, 91441 Nemšová

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
15.08.2019
Zverejnený v OV č.:
157/2019
Dlžník:
Mindar František IČO 07.05.1966, , Hornov 249 / 8, 91441 Nemšová,
Správca:
JUDr. Vladimír Žitník , Moyzesova 816/100, 01701 Považská Bystrica,
Spisová značka súdu:
40OdK/287/2019
Spisová značka správcu:
40OdK/287/2019 S1393
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Na základe skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz na majetok dlžníka:  František MINDAR, nar. 07.05.1966, trvale bytom Hornov 249/8, 914 41 Nemšová, občan SR pod  sp. zn.: 40OdK/287/2019, sa  končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Dlžníka František MINDAR, nar. 07.05.1966, trvale bytom Hornov 249/8, 914 41 Nemšová, občan SR pod  sp. zn.: 40OdK/287/2019, zrušuje. 

v Považskej Bystrici dňa  12. augusta 2019

JUDr. Vladimír  Žitník, správca