Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/386/2019

(FO) Gonda Ján (26.12.1961)

Oľka 67, 06704 Oľka

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
19.08.2019
Zverejnený v OV č.:
159/2019
Dlžník:
Gonda Ján IČO 26.12.1961, , Oľka 67, 06704 Oľka,
Správca:
, Petrovianska 38/A, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
2OdK/386/2019
Spisová značka správcu:
2OdK/386/2019 S1696
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku

Správcovská kancelária iTRUSTee Restructuring, k. s., so sídlom kancelárie Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov týmto ako správca dlžníka Ján Gonda, nar. 26.12.1961, Oľka 67, 067 04 Oľka (ďalej aj ako len „Dlžník“), oznamuje, že:

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že „správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.“

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.

iTRUSTee Restructuring, k. s., správca