Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/257/2019

(FO) Kováčová Adriana (17.11.1964)

Špačinska cesta 3 , 91701 Trnava

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
19.08.2019
Zverejnený v OV č.:
159/2019
Dlžník:
Kováčová Adriana IČO 17.11.1964, , Špačinska cesta 3, 91701 Trnava,
Správca:
Mgr. Eva Timár Myjavcová , P. Pazmáňa 2367/17A, 92701 Šaľa,
Spisová značka súdu:
36OdK/257/2019
Spisová značka správcu:
36OdK/257/2019 S1527
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca úpadcu – Adriana Kováčová, nar.: 17.11.1964, bytom Špačinská cesta 631/3, 917 01 Trnava, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 36OdK/257/2019, týmto v zmysle ust. § 85 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov) oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že majú možnosť nahliadať do správcovského spisu a za úhradu vecných nákladov požadovať z neho výpisy, na adrese sídla správcu: P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa, v pracovných dňom počas úradných hodín v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod., po telefonickom objednaní na tel. číslo 0915/604 462 alebo @mailom na adrese office@timarpartners.com.