Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/237/2019

(FO) Káčerová Emília (08.02.1965)

Petzvalova 8598/9 , 01015 Žilina

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
19.08.2019
Zverejnený v OV č.:
159/2019
Dlžník:
Káčerová Emília IČO 08.02.1965, , Petzvalova 8598/9, 01015 Žilina,
Správca:
, Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín,
Spisová značka súdu:
2OdK/237/2019
Spisová značka správcu:
2OdK/237/2019 S1856
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Emília Káčerová, nar. 08.02.1965, bytom Petzvalova 8598/9, 010 15 Žilina (ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín v pracovných dňoch počas úradných hodín 08:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00

Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: 0903761292 alebo na e-mail: office@insolvencyservices.sk

Insolvency services, k.s., správca