Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 28R/4/2010

(PO) VENGE s.r.o. v konkurze, IČO 36815292

Hollého 1925/18, 02001 Púchov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Dátum zverejnenia:
19.08.2019
Zverejnený v OV č.:
159/2019
Dlžník:
VENGE, s.r.o. v konkurze IČO 36815292, , Hollého 1925/18, 020 01 Púchov,
Správca:
, Námestie Martina Benku 10, 81107 Bratislava,
Spisová značka súdu:
28R/4/2010
Spisová značka správcu:
28R/4/2010 S1169
Druh:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Text:

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca úpadcu: VENGE s. r. o. v konkurze so sídlom Hollého 1925/18, 020 01 Púchov, IČO 36 815 292, týmto oznamuje, že v súlade s ust. § 34 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 06.09.2019 o 10:00 hod. v kancelárii správcu na adrese: Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava.

 

Program schôdze:

1. Otvorenie schôdze.

2. Voľba zástupcu veriteľov.

3. Záver.

 

Prezencia veriteľov začne o 9:30 hod. Pri prezencii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace, zástupca veriteľa plnou mocou, resp. poverením na zastupovanie.

 

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca