Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/213/2018

(FO) Mičo Peter (08.05.1961)

Veľká Dolina 155, 95115 Veľká Dolina

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
20.08.2019
Zverejnený v OV č.:
160/2019
Dlžník:
Mičo Peter IČO 08.05.1961, , Veľká Dolina 155, 95115 Veľká Dolina,
Správca:
JUDr. Vlasta Suchanová , Podzámska 32, 94001 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
27OdK/213/2018
Spisová značka správcu:
27OdK/213/2018 S12
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Oznam o zapísaní do zoznamu pohľadávok podľa § 28 ods. 3 ZKR

V konkurznej veci úpadcu, a to Peter MIČO, nar. 8.5.1961, bytom 951 15 Veľká Dolina č. 155 podnikajúci pod obchodným menom: Peter Mičo RSAMP, s miestom podnikania Májová 280/2, Lietavská Lúčka, IČO: 10 938 907 , ktorá vec je vedená pred Okreným súdom Nitra pod č.k. 27OdK/213/2018 oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa

David MENCL, Ke Křižovatce 466, 330 08 Zruš - Senec, Česká republika v zast. JÁNSKÝ & PARTNERS s.r.o., Štúrova 13, Nitra

Por. č. Istina Úroky Úroky z omeškania Popl. z omeškania Náklady z uplatnenia spolu
1. 35 616,75 €     0                0                 0               1206,56 € 36 823,31 €

JUDr. Suchanová Vlasta, správca