Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/153/2019

(FO) Császár Ladislav (17.03.1976)

Slovenská 1362, 94110 Tvrdošovce

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
22.08.2019
Zverejnený v OV č.:
162/2019
Dlžník:
Ladislav Császár IČO 17.03.1976, , Slovenská 17, 941 10 Tvrdošovce,
Správca:
, Radlinského 50, 92101 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra,
Spisová značka súdu:
29OdK/153/2019
Spisová značka správcu:
29OdK/153/2019 S1220
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje, že do správcovského spisu, vedeného vo veci dlžníka: Ladislav Császár, nar. 17. 03. 1976, bytom: Slovenská 17, 941 10 Tvrdošovce, možno nahliadnuť v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod. v kancelárii správcu: Mostná 13, 949 01 Nitra. Žiadosti o zapísanie sa do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese kancelárie správcu alebo mailom na: bfb@akfiala.sk.

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.