Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/271/2019

(FO) Bart Richard (29.03.1972)

Veľký Grob 22, 90301 Veľký Grob

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
22.08.2019
Zverejnený v OV č.:
162/2019
Dlžník:
Richard Bart IČO 29.03.1972, , Veľký Grob 22, 925 27 Veľký Grob,
Správca:
, Radlinského 50, 92101 Piešťany,
Spisová značka súdu:
36OdK/271/2019
Spisová značka správcu:
36OdK/271/2019 S1220
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje, že do správcovského spisu, vedeného vo veci dlžníka:  Richard Bart, narodený: 29. 03. 1972, trvale bytom: 925 27 Veľký Grob 22, možno nahliadnuť v pracovných dňoch v čase od 8:00 h. do 12:00 h. a od 13:00 h. do 15:30 h. v kancelárii správcu: Radlinského 50, 921 01 Piešťany. Žiadosti o zapísanie sa do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese kancelárie správcu, mailom na info@boljesik.sk alebo telefonicky na č. 033 / 76 287 45.

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.