Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/530/2019

(FO) Bartúnek Adolf (16.10.1963)

Ilava , 01901 Ilava

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
23.08.2019
Zverejnený v OV č.:
163/2019
Dlžník:
Adolf Bartúnek IČO 16.10.1963, , Ilava 019 01, 019 01 Ilava,
Správca:
JUDr. Matúš Košara , Piaristická 46, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
38Odk/530/2019
Spisová značka správcu:
38Odk/530/2019 S1395
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

JUDr. Matúš Košara, správca úpadcu dlžníka: Adolf Bartúnek, nar. 16.10.1963 trvale bytom Ilava, Slovenská republika, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení , oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený v Fio Banka, číslo účtu: 2301244702/8330, IBAN: SK85 8330 0000 0023 0124 4702 VS:385302019. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia.

V Trenčíne 20.08.2019

 

JUDr. Matúš Košara – správca