Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/530/2019

(FO) Bartúnek Adolf (16.10.1963)

Ilava , 01901 Ilava

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
23.08.2019
Zverejnený v OV č.:
163/2019
Dlžník:
Adolf Bartúnek IČO 16.10.1963, , Ilava 019 01, 019 01 Ilava,
Správca:
JUDr. Matúš Košara , Piaristická 46, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
38Odk/530/2019
Spisová značka správcu:
38Odk/530/2019 S1395
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

JUDr. Matúš Košara, správca dlžníka Adolf Bartúnek, nar. 16.10.1963 trvale bytom Ilava, oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na Piaristickej 46, Trenčín počas pracovných dní od 8,00 hod do 14,00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na mailovú adresu advokat@ak-birosova.sk, alebo na čísle telefónu 032 – 658 30 76.

 V Trenčíne, 20.08.2019

JUDr. Matúš Košara, správca