Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/257/2019

(FO) Kováčová Adriana (17.11.1964)

Špačinska cesta 3 , 91701 Trnava

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
23.08.2019
Zverejnený v OV č.:
163/2019
Dlžník:
Kováčová Adriana IČO 17.11.1964, , Špačinska cesta 3, 91701 Trnava,
Správca:
Mgr. Eva Timár Myjavcová , P. Pazmáňa 2367/17A, 92701 Šaľa,
Spisová značka súdu:
36OdK/257/2019
Spisová značka správcu:
36OdK/257/2019 S1527
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Všeobecná konkurzná podstata

Majetok

Zápis do súpisu

Súpisová hodnota v mene €

 

Súpisová zložka číslo 1

Opis majetku

Deň zápisu

Dôvod zápisu

700,00

Pozemok, parcelné číslo 561, druh pozemku:  orná pôda, o výmere 2226 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1274, pre katastrálne územie: Špačince, vo výške podielu 1/32 k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 69,56 m2)

20.08.2019

§ 167h ZKR

Súpisová zložka číslo 2

Pozemok, parcelné číslo 599, druh pozemku:  orná pôda, o výmere 611 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1274, pre katastrálne územie: Špačince, vo výške podielu 1/32 k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 19,09 m2)

20.08.2019

§ 167h ZKR

200,00

Súpisová zložka číslo 3

Pozemok, parcelné číslo 600, druh pozemku:  orná pôda, o výmere 2413 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1274, pre katastrálne územie: Špačince, vo výške podielu 1/32 k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 75,41 m2)

20.08.2019

§ 167h ZKR

800,00

Súpisová zložka číslo 4

Pozemok, parcelné číslo 1365/2, druh pozemku:  orná pôda, o výmere 7195 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1274, pre katastrálne územie: Špačince, vo výške podielu 1/32 k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 224,84 m2)

20.08.2019

§ 167h ZKR

2300,00