(PO) TRX Group s. r. o., IČO 52314278

J.C. Hronského 1634/10, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Súd vyzýva Dlžníka, aby sa vyjadril k návrhu do 20 dní od d...
Dátum vydania:
13.8.2019
Dátum zverejnenia:
23.08.2019
Zverejnený v OV č.:
163/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
37K/47/2019
ICS:
1119210257
Vydal:
JUDr. Vladimír Sklenka
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
TRX Group s. r. o. IČO 52314278, , J.C. Hronského 1634/10, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Mgr. Richard Petrov IČO 42098874, , Františkánska 3, 04001 Košice, Slovenská republika TRX Group s. r. o. IČO 52314278, , J.C. Hronského 1634/10, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika Slavomír Belovič , Pustá 676/6, 84104 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slavomír Belovič, nar.: 06.10. 1970, právne zast.: Mgr. Richard Petrov, advokát so sídlom Františkánska 3, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TRX - Group, s. r. o., so sídlom J.C. Hronského 1634/10, 831 02 Bratislava, IČO: 52 314 278,
Rozhodnutie:
Súd vyzýva Dlžníka, aby sa vyjadril k návrhu do 20 dní od doručenia návrhu a osvedčil svoju platobnú schopnosť; najmä aby predložil: - zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v omeškaní, - zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania, - informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu, - zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania. II. Súd poučuje Dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz. III. Súd poučuje Dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné konanie, uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní, aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 Trestného zákona, za ktorý mu môže byť uložený trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1) alebo až na dva roky (§ 243 ods. 1). IV. Súd vyzýva Dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Oznam: