Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/157/2019

(FO) Herda Ján (23.03.1983)

P. O. Hviezdoslava 2330, 95501 Topoľčany

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
27.08.2019
Zverejnený v OV č.:
165/2019
Dlžník:
Ján Herda IČO 23.3.1983, , P.O. Hviezdoslava 56/2330, 95501 Topoľčany,
Správca:
JUDr. Jozef Majorán , Ľudovíta Štúra 3, 93401 Levice,
Spisová značka súdu:
32OdK/157/2019
Spisová značka správcu:
32OdK/157/2019 S423
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Na základe návrhu dlžníka vyhlásil Okresný súd v Nitre, uznesením zo dňa 15.8.2019, č.k. 32OdK/157/2019, konkurz na dlžníka Ján Herda, nar. 23.03.1983, bytom P. O. Hviezdoslava 2330/56, 955 01 Topoľčany. Súčasne bol ustanovený správca JUDr. Jozef Majorán, kancelária správcu : Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice. Dlžník v minulosti podnikal pod obchodným menom Ján Herda – AUTOLESK TOPOĽČANY, s miestom podnikania P. O. Hviezdoslava 2330/56, 955 01 Topoľčany, IČO: 46 826 149, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 6.9.2012. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 22.8.2019, č. OV 162/2019, č. zverejnenia K073491.

Konkurz bol vyhlásený podľa Štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení platnom po 1.3.2017. Dlžník bol súčasne zbavený všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené len v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.

Ustanovený správca oznamuje v súlade s § 32 ods. 7 písm.b) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok.

Číslo účtu pre zloženie kaucie : SK08 0900 0000 0051 5904 2344  vedený v SLSP, a.s., pobočka Levice

Výška kaucie: 350,- EUR

Variabilný symbol: 321572019. Správa pre prijímateľa: „Kaucia na popretie v konkurze 32OdK/157/2019 a označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie veriteľa popieranej pohľadávky“. Bez uvedených údajov správca nebude vedieť identifikovať dlžníka a ani veriteľa a vykonať popretie!!

Poučenie:

Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok alebo do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky.

Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom, zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky, ktorý činí dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur, s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde..

Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.

Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie nevydal.

V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať najviac toho, čo uviedol v prihláške.

Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.

Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.

Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu považuje za zistenú.

JUDr. Jozef Majorán, správca