Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/157/2019

(FO) Herda Ján (23.03.1983)

P. O. Hviezdoslava 2330, 95501 Topoľčany

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
27.08.2019
Zverejnený v OV č.:
165/2019
Dlžník:
Ján Herda IČO 23.3.1983, , P.O. Hviezdoslava 56/2330, 95501 Topoľčany,
Správca:
JUDr. Jozef Majorán , Ľudovíta Štúra 3, 93401 Levice,
Spisová značka súdu:
32OdK/157/2019
Spisová značka správcu:
32OdK/157/2019 S423
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Na základe návrhu dlžníka vyhlásil Okresný súd v Nitre, uznesením zo dňa 15.8.2019, č.k. 32OdK/157/2019, konkurz na dlžníka Ján Herda, nar. 23.03.1983, bytom P. O. Hviezdoslava 2330/56, 955 01 Topoľčany. Súčasne bol ustanovený správca JUDr. Jozef Majorán, kancelária správcu : Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice.

Dlžník v minulosti podnikal pod obchodným menom Ján Herda – AUTOLESK TOPOĽČANY, s miestom podnikania P. O. Hviezdoslava 2330/56, 955 01 Topoľčany, IČO: 46 826 149, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 6.9.2012. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 22.8.2019, č. OV 162/2019, č. zverejnenia K073491.

Konkurz bol vyhlásený podľa Štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení platnom po 1.3.2017. Dlžník bol súčasne zbavený všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené len v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.

Ustanovený správca oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správcu a to v pracovných dňoch od 07.30 hod. do 11.30 hod. a od 12.30 hod. do 14.30 hod. Nahliadnutie do spisu je potrebné vopred dohodnúť so správcom písomne alebo telefonicky na vyššie uvedených kontaktoch.

JUDr. Jozef Majorán, správca