Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/93/2019

(FO) Humajová Anna (04.06.1983)

Pod Kalváriou 4916/50B , 95501 Topoľčany

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
28.08.2019
Zverejnený v OV č.:
166/2019
Dlžník:
Humajová Anna IČO 04.06.1983, , Pod Kalváriou 4916/50B, 95501 Topoľčany,
Správca:
Mgr. Tomáš Timoranský , Podzámska 32, 94002 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
27OdK/93/2019
Spisová značka správcu:
27OdK/93/2019 S1863
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

V konkurznej veci dlžníka Anna Humajová, nar. 04.06.1983, bytom Topoľčany, Pod Kalváriou č. 4916/50B oznamujem, že som do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku prihlásenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a to nasledovnú pohľadávku veriteľa Slovenská republika, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany, IČO: 30794536, prihlásenú prihláškou pohľadávy zo dňa 20.8.2019:

Veriteľ

Dátum doručenia

Podaná v lehote

Spolu v EUR

Slovenská republika, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

23.8.2019

Nie

169,20

Tomáš Timoranský, správca