Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/161/2019

(FO) Korvin Pavol (08.09.1985)

Orviská cesta 436, 92101 Piešťany

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
30.08.2019
Zverejnený v OV č.:
167/2019
Dlžník:
Pavol Korvin IČO 08.09.1985, , Orviská cesta 436 / 46, 92101 Piešťany,
Správca:
JUDr. Nikoleta Zajko , Veterná 43, 93101 Šamorín,
Spisová značka súdu:
25OdK/161/2019
Spisová značka správcu:
25OdK/161/2019 S1663
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 18.06.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Pavol Korvin, nar. 08.09.1985, trvale bytom Orviská cesta 436/46, 921 01 Piešťany, štátny občan SR (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený správca: JUDr. Nikoleta Zajko, so sídlom: Veterná 43, 931 01 Šamorín, Slovenská republika, zn. správcu: S 1663 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 121/2019 zo dňa 25.06.2019.

Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku.  Správca týmto oznamuje veriteľom, že na základe svojich šetrení zistil nasledovný majetok Dlžníka:

Typ súpisovej zložky majetku

Dlžník

Suma pohľadávky

Právny dôvod vzniku

Súpisová hodnota majetku

Peňažná pohľadávka

Ivana Virágová (pôvodne Šarköziová), nar.: 26.05.1965, trvale bytom: M. Kukučína 1137/9, 934 01 Levice

istina 15 000,- EUR

pôžička

500,- EUR


Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka pri vynaložení minimálnych nákladov.

V zmysle ustanovenia § 166i ods.  1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka predniesli takýto návrh správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu a zložili zálohu na trovy šetrení.  

V Šamoríne, dňa 26.08.2019

JUDr. Nikoleta Zajko, správca