Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/257/2019

(FO) Kováčová Adriana (17.11.1964)

Špačinska cesta 3 , 91701 Trnava

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
02.09.2019
Zverejnený v OV č.:
168/2019
Dlžník:
Kováčová Adriana IČO 17.11.1964, , Špačinska cesta 3, 91701 Trnava,
Správca:
Mgr. Eva Timár Myjavcová , P. Pazmáňa 2367/17A, 92701 Šaľa,
Spisová značka súdu:
36OdK/257/2019
Spisová značka správcu:
36OdK/257/2019 S1527
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca úpadcu – Adriana Kováčová, nar.: 17.11.1964, bytom Špačinská cesta 631/3, 917 01 Trnava, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 36OdK/257/2019, týmto v zmysle ust. § 167n ods. 1 a ust. § 167p ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov) v spojení s ust. § 48b Vyhlášky MS SR číslo 665/2005 Z.z., vyhlasuje I. kolo ponukového konania, na majetok úpadcu, nasledovne:

Predmet ponukového konania:

  • pozemok, parcelné číslo 561, druh pozemku:  orná pôda, o výmere 2226 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1274, pre katastrálne územie: Špačince, vo výške podielu 1/32 k celku (výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 69,56 m2), súpisová hodnota - 700,00 eur (OBV 163/2019),
  • pozemok, parcelné číslo 599, druh pozemku:  orná pôda, o výmere 611 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1274, pre katastrálne územie: Špačince, vo výške podielu 1/32 k celku (výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 19,09 m2), súpisová hodnota – 200,00 eur (OBV 163/2019),
  • pozemok, parcelné číslo 600, druh pozemku:  orná pôda, o výmere 2413 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1274, pre katastrálne územie: Špačince, vo výške podielu 1/32 k celku (výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 75,41 m2), súpisová hodnota - 800,00 eur (OBV 163/2019),
  • pozemok, parcelné číslo 1365/2, druh pozemku:  orná pôda, o výmere 7195 , umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1274, pre katastrálne územie: Špačince, vo výške podielu 1/32 k celku (výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 224,84 m2), súpisová hodnota - 2300,00 eur (OBV 163/2019).

Podmienky ponukového konania:

1. Predmet ponukového konania bude speňažovaný ako súbor za najvyššiu ponúknutú cenu.

2. Záujemca predloží svoju ponuku na adrese správcu: Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca, so sídlom P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa, osobne alebo poštou, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk, v zalepenej obálke s označením „ponukové konanie – Adriana Kováčová - neotvárať“. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.

3. Ponuka musí obsahovať:

  • označenie záujemcu s uvedením mena, priezviska, rodného čísla, bydliska, resp. obchodného mena, sídla a IČO,
  • označenie majetku, ktorý je predmetom predaja, ktoré označenie musí byť zhodné s jeho označením uvedeným v zozname majetku určeného na predaj,
  • návrh kúpnej ceny v eurách
  • doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu vo výške 100% z navrhovanej kúpnej ceny, na účet správcu, vedený v Prima Banka, a.s., IBAN: SK08 3100 0000 0042 3017 7504,
  • označenie bankového účtu, na ktorý správca poukáže v prípade neúspechu záujemcu, záujemcovi uhradenú zálohu na kúpnu cenu.

4. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť alebo vziať späť. Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti, resp. obsahujú nepravdivé informácie sa neprihliada.

5. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku (prvý deň lehoty je deň nasledujúci po zverejnení podmienok ponukového kola v Obchodnom vestníku). Ak koniec lehoty pripadne na sviatok alebo deň pracovného pokoja, je koniec lehoty najbližší pracovný deň.

6. Otváranie obálok sa uskutoční, 20- ty deň odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku v sídle kancelárie správcu na ulici P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa. Ak tento deň pripadne na sviatok alebo deň pracovného pokoja, otváranie obálok sa uskutoční v najbližší pracovný deň. V prípade, ak sa oddelený veriteľ na otváraní obálok nezúčastní, nebráni táto skutočnosť správcovi obálky otvoriť.

7. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 10 dní odo dňa otvárania obálok. O vyhodnotení ponúk bude správca záujemcov písomne informovať. Za úspešného účastníka v ponukovom konaní sa považuje ten účastník, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úplná, a ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu, ktorá bola ako záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. S úspešným uchádzačom je správca povinný bezodkladne pripraviť a uzavrieť kúpnu zmluvu. Ak účastník ani po výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu, správca vráti účastníkovi zloženú zálohu a účastníka z ponukového konania vyradí. Ak došlo k vyradeniu úspešného účastníka, vykoná sa bezodkladne opakované vyhodnotenie, v ktorom uspeje ten účastník, ktorý splnil podmienky ponukového konania a ponúkol ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu; postup sa opakuje až dovtedy, kým nie je ponukové konanie skončené.

8. Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.

9. Náklady na zápis zmeny vlastníka do katastra nehnuteľností znáša v celom rozsahu záujemca.

 

Skončenie ponukového konania:

Ponukové konanie sa končí ak nebola podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku nemožno považovať za úplnú, alebo ak ani jeden úspešný uchádzač neuzavrel kúpnu zmluvu, a to ani po opätovnom vyhodnotení.

Ostatné podmienky:

Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Správca môže podmienky ponukového konania podrobnejšie upraviť, avšak tak, aby nebola sťažená účasť čo najširšieho okruhu účastníkov. Záväzný výklad podmienok ponukového konania určuje správca.

Kontakty:

Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu každý pracovný deň od 08.00 do 15.00 hod. po predchádzajúcom ohlásení, poštou na adrese P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa, alebo elektronicky e-mailom na adrese: office@timarpartners.com.

Správca neposkytuje informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných ponukách. Správca bude po skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného účastníka.

V Šali, dňa 27.08.2019                     Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca