Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/432/2019

(FO) Krajčík Miloš (31.08.1973)

Železničná 295, 91401 Trenčianska Teplá

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
04.09.2019
Zverejnený v OV č.:
170/2019
Dlžník:
Krajčík Miloš IČO 31.08.1973, , Železničná 295 / 8, 91401 Trenčianska Teplá,
Správca:
JUDr. Vladimír Žitník , Moyzesova 816/100, 01701 Považská Bystrica,
Spisová značka súdu:
38OdK/432/2019
Spisová značka správcu:
38OdK/432/2019 S1393
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Dlžníka Miloš KRAJČÍK, sp. zn. 38OdK/432/2019

JUDr. Vladimír Žitník, správca konkurznej podstaty  Dlžníka: Miloš KRAJČÍK, nar. 31.08.1973, trvale bytom Železničná 295/8, 914 01 Trenčianska Teplá, občan SR, v súlade s § 167p ZKR vyhlásil  1. kolo ponukového  konania na predaj nehnuteľného majetku dlžníka patriaceho do oddelenej podstaty.

  • 1. kolo ponukového konania bolo zverejnené v OV č. 152/2019 zo dňa 8. augusta 2019
  • lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 30. augusta 2019 do 14:00 hod
  • otváranie obálok sa konalo dňa 30. augusta 2019 o 15:00 hod

Správca konkurznej podstaty JUDr. Vladimír  Žitník konštatoval, že 1. kola ponukového konania sa zúčastnil 1 záujemca, do kancelárie správcu bola doručená 1 ponuka a taktiež bola zložená záloha zo strany záujemcu. 

Správca 1. kolo ponukového konania vyhlásil za úspešné.

v Považskej Bystrici, dňa 30. augusta 2019

JUDr. Vladimír   Žitník, správca konkurznej podstaty