(PO) develop BS s. r. o., IČO 44871210

Hviezdoslavovo námestie 25, 81102 Bratislava

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Dátum zverejnenia:
04.09.2019
Zverejnený v OV č.:
170/2019
Dlžník/Úpadca:
develop BS s. r. o. IČO 44871210, , Hviezdoslavovo námestie 25, 81102 Bratislava,
Správca:
Ing. Tomáš Antonič , Kominárska 2, 4, 82108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
37K/84/2018
Spisová značka správcu:
37K/84/2018 S1257
Druh:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Text:

Zápisnica z prvého zasadnutia veriteľského výboru úpadcu

develop BS s.r.o. v likvidácii

so sídlom Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, IČO: 44 871 210

vyhotovená v zmysle ustanovenia § 38 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov/ďalej v texte len „ZKR“/

 

Miesto konania: Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, 4. Poschodie.

Deň konania: 15.07.2019 (pondelok)

Čas konania: 10.30 hod.

Zvolávateľ zasadnutia: Ing. Tomáš Antonič, správca

 

Prítomní na zasadnutí veriteľského výboru (podpisom potvrdzuje veriteľ/zástupca veriteľa svoju prítomnosť):

 

1. Metrostav Slovakia a.s.                                                              ..................................................                                                                                                       

2. JUDr. Miloš Škorec                                                                      ...................................................

3.  VETEX Int. s.r.o.                                                                         ....................................................

                                                                                                                

Ing. Tomáš Antonič, správca

 

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia,

2. Voľba predsedu veriteľského výboru,

3. Záver.

 

1.  Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

Zasadnutie veriteľského výboru zvolal jeho zvolávateľ – správca. Zasadnutie bolo zvolané v lehote podľa ustanovenie § 38 ods. 1 ZKR bezprostredne po skončení prvej schôdze veriteľov. Veriteľský výbor je uznášania schopný vzhľadom na skutočnosť, že sú prítomní všetci traja členovia veriteľského výboru. Správca oboznámil prítomných so spôsobom hlasovania členov veriteľského výboru.

 

2.  Voľba predsedu veriteľského výboru

V zmysle ustanovenia § 38 ods. 1 ZKR navrhol zvolávateľ, aby si členovia veriteľského výboru zvolili za predsedu veriteľského výboru člena veriteľského výboru - Metrostav Slovakia a.s.

 

Hlasovanie:

Za: 3,  Zdržal sa: nikto, Proti: nikto

 

Uznesenie č. 1:

Veriteľský výbor jednohlasne zvolil za predsedu veriteľského výboru člena veriteľského výboru – spoločnosť Metrostav Slovakia a.s.

 

3.   Záver

Na záver zvolávateľ poďakoval prítomným za účasť a upovedomil ich o skutočnosti, že zápisnicu z prvého zasadnutia veriteľského výboru podpisuje predseda veriteľského výboru, ktorý je povinný do piatich dní od zasadnutia veriteľského výboru odpis zápisnice doručiť na Okresný súd Bratislava I do konkurzného spisu a správcovi. Správca je následne povinný zabezpečiť zverejnenie zápisnice v Obchodnom vestníku. Zasadnutie bolo ukončené o 10.40 hod.

 

V Bratislave dňa 15.07.2019

................................................................

Predseda veriteľského výboru