(PO) develop BS s. r. o., IČO 44871210

Hviezdoslavovo námestie 25, 81102 Bratislava

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
06.09.2019
Zverejnený v OV č.:
172/2019
Dlžník/Úpadca:
develop BS s.r.o. v likvidácii IČO 44871210, , Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava,
Správca:
JUDr. Alexandra Molnárová , Kominárska 2,4, 83104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
37K/84/2018
Spisová značka správcu:
37K/84/2018 S1749
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

JUDr. Alexandra Molnárová, správca úpadcu: develop BS s. r. o. v likvidácii, so sídlom Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava, IČO: 44 871 210 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37K/84/2018, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v kancelárii správcu na adrese: Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 09.00-12.00 hod. a 13.00-16.00 hod.. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu: molnarova@spravca.eu.

JUDr. Alexandra Molnárová, správca.