Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/454/2018

(FO) Tokárová Monika (14.05.1973)

Za mostom 231/12 , 07617 Nižný Žipov

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
09.09.2019
Zverejnený v OV č.:
173/2019
Dlžník:
Tokárová Monika IČO 14.05.1973, , Za mostom 231/12, 07617 Nižný Žipov,
Správca:
, Garbiarska 5, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
32OdK/454/2018
Spisová značka správcu:
32OdK/454/2018 S1767
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Správcovská a poradenská, k.s., správca so sídlom kancelárie Garbiarska 5, 040 01 Košice, podľa ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že v konkurze vyhlásenom Okresným súdom Košice I uznesením sp. zn. 32OdK/454/2018 zo dňa 05.11.2018, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 217/2018 zo dňa 12.11.2018, na majetok dlžníčky: Monika Tokárová, nar. 14.05.1973, trvale bytom Za mostom 231/12, 076 17 Nižný Žipov, prihlásil prihláškou po základnej prihlasovacej lehote veriteľ: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, Česká republika, IČO: 24785199 dňa 19.07.2019 nezabezpečenú pohľadávku v celkovej sume: 333,91 €. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 19.07.2019.

JUDr. Eva Lúchavá, komplementár správcu, Správcovská a poradenská, k.s.